Menü
Alışveriş Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİSATIŞ KOŞULLARI

İşbusözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MesafeliSözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internetüzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğunaistinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE1 – KONU

İşbusözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda niteliklerive satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri UygulamaEsas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan:BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. (Bundan sonra SATICI olarakanılacaktır.)

 Adres:Kozyatağı mahallesi İbrahim Ağa Sokak Ali Kaptan Apt. No:6 Kat:4 Daire:8, 34742Kadıköy/İstanbulEPOSTA: info@begreensports.com

Telefon:05468505461 /05313895010

E-posta:info@begreensports.com

 

MADDE2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteriolarak www.begreensports.com sitesinden ödeme yapan kişi,  ödeme yaparkenkullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetintürü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andakibilgilerden oluşmaktadır.

MADDE4- GENEL KOŞULLAR 

4.1-ALICI,SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgisahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' yaverilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru veeksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 4.2-Alıcı,satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

4.3-Ürünsevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcı tarafından ödenecektir.

4.4-Satınalınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcınıngösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünteslim edilmez ise,  Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.5-Satınalınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

4.6-Satınalınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumuöğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmekzorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

4.7-Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer

4.8-Ürünteslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilertarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeliilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı,sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacakşekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

4.9-Satıcı’nınöngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri iledeğiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talepedebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalindenitibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredikartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürünbedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 haftaiçerisinde aktarması olasıdır.

4.10-Alıcı,sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabuledilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Faturada iade edilmelidir.

Faturabilgileri sipariş aşamasında verilen bilgiler kabul edilir.Fatura siparişteslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 

MADDE6- CAYMA HAKKI

6.1.-ALICI;mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizinve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkınıkullanabilir. 

6.2-Hizmetsunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicininonayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkıkullanılamaz.

6.3-Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinenkabul eder.

6.4.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' yaiadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması veürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı KullanılamayacakÜrünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkınkullanılması halinde:

6.4.1-3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenenürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iadefaturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adınadüzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır.) 

 

6.4.2-İade formu, 

6.4.3-İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ilebirlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

6.4.4-SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlüksüre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 

6.4.5-Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanyalimit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılanindirim miktarı iptal edilir.

6.4.6-Ürün tedarik edildikten sonra, kusurlu ürün dışı tüm iade ve değişim işlemleriiçin kargo(sevkiyat) ücreti alıcıya aittir.

6.5-SATICININCAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET  

ADI/UNVANI:BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

ADRES:Kozyatağı mahallesi İbrahim Ağa Sokak Ali Kaptan Apt. No:6 Kat:4 Daire:8, 34742Kadıköy/İstanbul

EPOSTA:info@begreensports.com

TEL:05468505461 /05313895010

FAKS:-

MADDE7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1-a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcıveya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal vehizmetlere ilişkin sözleşmeler

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmışolan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimineilişkin sözleşmeler

d)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslimedilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

f)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlananhizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE8- TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI,ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğütakdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesindefaiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüteder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflarıve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundandolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayıSATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

MADDE9- ÖDEME ve TESLİMAT

9.1-BankaHavalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak 

BANKA:QNBFİNANSBANK

HESAP   NO:88321520

IBAN:IBAN:TR76 0011 1000 0000 0088 3215 20

ŞUBEKODU:03663

VERGİDA.:KÜÇÜKYALI

VKN:1601392219

bankasıhesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

9.2-Sitemizüzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yada online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizdesiparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

İşbuSözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.  

SATICI:BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. 

KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Kapsamında

AydınlatmaMetni

1.Amaç

Kişiselverilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hazırlanan bu dokümanın amacı,uzaktan eğitim danışmanlık hizmeti yürütülmekte olan www.begreensports.cominternet sitesinde devam eden ticari faaliyetler esnasında çeşitli yöntem veteknolojilerle elde etmiş olduğu kişisel verilerin, hukuka uygun bir biçimdeişlenmesi, korunmasına yönelik idari ve teknik tedbirler hakkında açıklamadabulunmak suretiyle, m0evcut müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin,çalışan şirket personelimiz, şirket ortakları, şirket yetkilileri ve üçüncütaraflar başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK)kapsamında 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerinegetirilmesi, ayrıca kullanıcıların www.begreensports.com  sitesini ziyaretettiklerinde, sisteme giriş yaptıklarında BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞILTD. ŞTİ. tarafından toplanan, ziyaretçilerine ve müşterilerine daha efektifhizmet sunmak maksadıyla ürün sipariş, teslimat, ödeme, idare, reklam,pazarlama vb. süreçlerde toplanan verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenlerive hakları konularında şeffaf bir şekilde ilgili tarafları bilgilendirmektir.

BEGREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. olarak, www.begreensports.comadresinde daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla toplamış olduğu verileringüvenliği ve gizliliğini sağlama yönünde en üst düzey teknik ve idaritedbirleri almıştır. 

2.Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKKuyarınca muhatap Veri Sorumlusu: www.begreensports.com adresinde bulunan BEGREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.’dır.

3.İşlemekte Olduğumuz Kişisel Veriler

Hizmetlerimizindevamlılığı için aşağıdaki veri kategorilerinde kişisel veri alınmaktadır.

Görselve işitsel veri

KimlikVerisi

İletişimVerisi

Finansal Veri

Lokasyon Verisi

Müşteri Verisi

Müşteri İşlem Verisi

ÖzelNitelikli Kişisel Veri

Pazarlama Verisi

Talep ve Şikâyet YönetimiVerisi

Risk Yönetimi Verisi

ÖzlükVerisi

Yan Haklar ve Menfaat Verisi

Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi

 

TarafınızcaSağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefonnumarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilenfotoğraf, video kayıtları, kurumsal e-posta aracılığı ile yada çağrı merkeziüzerinden yapılan görüşmeler nedeniyle kayıt edilen ses verileri, sair kanallarüzerinden herhangi bir şekilde, ürün veya hizmetlerimizden yarar sağlamak amacıtarafımızla paylaştığınız diğer verileriniz ile diğer her türlü KişiselVerileri’nizdir.

OtomatikYollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve seskaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekildetoplanan Kişisel Verilerinizdir.

DiğerKaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız,tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninizedayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş üyelik hesap bilgileri, satınalma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibibilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi KişiselVerilerinizdir.

4.Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

KişiselVerileriniz, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin sairmevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuattabir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği süre kadarmuhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sonaerdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süreleriile ilgili detaylı bilgilendirme KVKK Politika Dokümanında yer almaktadır.

5.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KişiselVerileriniz, kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir.Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmeninkurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkıntesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zararvermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğinizkişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bubağlamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde, Şirket’imiz tarafındansağlanan ürün ve hizmetlerin ifa edilmesi, bu kapsamda gerekli durumlardatarafınızla iletişime geçilmesiwww.begreensports.com  web sitesi ve mobiluygulaması aracılığıyla alışveriş işleminin yapılabilmesi, ödeme işlemleri,iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafelisatım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi,soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olasıbir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynaklarınverimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşrumenfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıcakatıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizinalenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de bir daha rızanız aranmaksızın KVKKkapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

KişiselVeriliniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir.Ayrıca açık rızanızı verdiğiniz hallerde mevcut programlarımız veüyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelikavantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelikyaptırmanız ile birlikte verileriniz işlenebilmektedir. Bu açık rızayaistinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış,kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlereyönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticaritekliflerde bulunulması, ayrıca www.begreensports.com web sitesi ve mobiluygulamalarını ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanımalışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması; satışve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya,avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve müşterihizmetleri çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerininoluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin gönderimi(kampanya, bülten, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamlarıgibi); hediye ve promosyon gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sairetkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılmasıamacıyla işlenebilmektedir.

KVKKMadde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ilewww.begreensports.com web sitesi ve mobil uygulamasına gönderdiğinizfotoğraflar, markaya ait sosyal medya hesapları ve sair araçlar vasıtasıylareklam amacıyla kullanılacaktır. Bu kapsamda fotoğraflarınızın bu amaçlarlakullanılmasını istememeniz halinde www.begreensports.com  web sitesiüzerinden tarafımıza bildirim yapılması gerekmektedir.

6.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişiselverileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenenamaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metnindeyer alan açık rızanızın alındığı durumlarda geçerli olan amaçlarla KVKK Madde5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve/veyayurtdışında bulunan çeşitli amaçlar gereği sözleşmelerle güvence altına alınmışiş ortaklarımızla çalıştığımız  depolama, arşivleme, bilişim teknolojileridesteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi,satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliğiyapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçifirmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destekalınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, hedefleme (targeting,re-targeting) ve uzaktan eğitim danışmanlık hizmeti’in faaliyetleri ile ilgilisair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanyaoluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar vebenzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncükişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüdeişlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklarabağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi Veri Sorumlusu olacak şekildeişlemeye devam edebilir.

7.Kişisel Verilerin Toplanma ve Hukuki Sebepleri

KişiselVerileriniz  BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. tarafındanwww.begreensports.com  ve mobil uygulama  aracılığıyla tarafımızateslim edilen başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, websiteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibikanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarakuzaktan eğitim danışmanlık hizmet’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK veilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbuAydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte veaktarılabilmektedir.

8.KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KişiselVerilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla BE GREENCOACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. başvurarak;

 

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişsebuna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacınıve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında KişiselVerilerinizin aktarıldığı üçüncükişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlışişlenmiş olmasıhalinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işleminKişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygunolarak işlenmiş olmasınarağmen; amaç, süreve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmeküzere Kişisel Verilerinizin işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kişisel Verilerinizinsilinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin KişiselVeriler ‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenenverilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırıolarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhalinde zararın giderilmesini talepetme haklarına sahipsiniz.

Bukapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi BE GREEN COACHING SPORDANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirlenen usul ve esaslarçerçevesinde doldurmak suretiyle yine formda belirtilen iletişim yöntemleriyletarafımıza ulaştırabilirsiniz.

BEGREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.  talebin niteliğine göre talebien kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olaraksonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücretöngörülmesi halinde ve taleplerin BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halindeKişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler BE GREENCOACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. tarafından talep edilebilir. KişiselVerilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanızdurumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelikprogramından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınızavantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemlebelirtmek isteriz.

KişiselVerilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internetsitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

ÇalışmaSaatleri

 

Haftaiçi:09:00 18:00 

Cumartesi:09:00 15:00 

Hertürlü sorunuz için 05468505461 no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz. 

VeriSorumlusu: BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adresi: Kozyatağı mahallesi İbrahim Ağa Sokak Ali Kaptan Apt. No:6 Kat:4 Daire:8,34742 Kadıköy/İstanbul 

Kişiselverileriniz ile ilgili talepleriniz için e-posta: info@begreensports.com 

Diğerkonulardaki destek ve bilgi talepleriniz için e-posta: info@begreensports.com