Menü
Alışveriş Sepetim

Kişisel Veriler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİHAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

[BE GREEN COACHING SPORDANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ]  KişiselVeriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkındagenel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihindekabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıylabilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve VeriSorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede;kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’dasayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekildeişlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınızkişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi birveri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek,kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olaraktarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerindegerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabuledilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmeamaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

       Müşterilerimizeverdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerineuygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

       6563sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarakhazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan ElektronikTicarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet

Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgilimevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres vediğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

       Bankacılıkve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşmeveya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

       Kamugüvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde vemevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgiverebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgiliikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlarhakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ilepaylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi vekuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ilehizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi /yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.  

Kişisel verilerinizin toplanmaşekli

Kişisel verileriniz,

       Firmamızinternet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TCkimlik numarası, yaş, adres, telefon, sağlık bilgileri, tahlilleriniz, kan gurubunuz,fotoğraflarınız,günlük yaşambilgileriniz, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı veşifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilenişlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ilegezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

       Satışve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğersatış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama veçağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronikortamdan;

       Firmamızile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla,kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerinipaylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya damesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

       Ayrıcafarklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma,anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden vesosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri,kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarındanpaylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.  

KVKK yürürlüğe girmeden önce eldeedilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satınalma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişiselverileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekteve muhafaza edilmektedir.  

Kişisel verilerinizin yurtdışınaaktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiyedışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangibirisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla vesözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulutarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterlikorumanın bulunduğu ülkelere)  hizmetaracılarına da aktarılabilecektir.  

Kişisel verilerin saklanması vekorunması

Kişisel verileriniz, Firmamıznezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğincegizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilendüzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını,KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesiniönlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibiyazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesininöğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarakKişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğrututulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarıncaFirmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğübulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğanyükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncelverilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesigerekmektedir.  

6698 sayılı KVKK uyarınca kişiselveri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel VeriSahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarakkendisiyle ilgili;

1.    Kişiselveri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    Kişiselverileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.    Kişiselverilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

4.    Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.    Kişiselverilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,

6.    KVKK’nun7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veyayok edilmesini isteme,

7.    Kişiselverilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.    İşlenenverilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.    Kişiselverilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

[İstanbul] Ticaret Odası’nın [202911-5]  sicil sayısında kayıtlı, [0160139221900001]  MERSİS numarasına sahip, [Altıntepe MahallesiDeğirmen Yolu Cad. Külevoğlu Apt. No : 64 –  66/3 Maltepe/İstanbul]  adresinde bulunan [BE GREEN COACHING SPORDANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ], KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

  Firmamız tarafındanatanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri

Sorumluları Sicilinde ve bubelgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını,görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisineyöneltebilir:

BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Cad. Külevoğlu Apt.No : 64  –  66/3 Maltepe/İstanbul

05468505461  05313895010

info@begreensports.com