ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön BilgiFormu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı,aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimiile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun -Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirmeformunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirdesipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleriödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinenkabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: BE GREEN COACHING SPORDANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Cad. Külevoğlu Apt. No : 64  –  66/3Maltepe/İstanbul
Telefon:
05313895010- 05313895010

FAX:
Eposta: info@begreensports.com

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarakanılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarakanılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERBİLGİLERİ

5.1Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetintemel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya aitinternet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanyasüresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2Listelenen ve sitede ilan edilenfiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılanave değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar isebelirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetintüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

Ürün sevkiyat masrafı olan kargoücreti ALICI tarafından ödenecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.ALICI, SATICI’ya ait internetsitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekliile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronikortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; ÖnBilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesininkurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi,siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhilfiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki önbilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslimetmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam,standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işidoğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyupyükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyatve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifayükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almaksuretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesininimkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, budurumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciyebildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön BilgilendirmeFormunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşmekonusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesihalinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınyetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelininilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde,ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya aitolacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen vetarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktiricihallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünüsüresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsaemsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir.ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nınhesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatından sonra  alıcının mail adresine siparişten 7 gün sonra gün içinde gönderilecektir. 

8. CAYMA HAKKI

8.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafelisözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıylahiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmetsunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicininonayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkıkullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ yaaittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğinipeşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya epostaile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenendüzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleriçerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.13. kişiye veya ALICI’ ya teslimedilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birliktegönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleriİADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2.İade formu,

8.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu,ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarakteslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisineulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süreiçerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklananbir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICIkusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak caymahakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiylemeydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

8.2.6.Cayma hakkının kullanılmasınedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesihalinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKÜRÜNLER


9.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişenve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veyakişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya sonkullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant,mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlıkvehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerlekarışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamdasunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, verikaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamındasağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkinsözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemdeyapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecektedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanındeğerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifaedilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallara ilişkinsözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermedenönce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri,iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar,DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şeritvb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış vekullanılmamış olmaları gerekir.

9.2. ALICI, şikâyet ve itirazlarıkonusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlardâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemininyapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesineyapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibarengeçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacakbaşvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) TürkLirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olanillerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on)Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayanillerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunanuyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayanillere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç binaltı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerigörevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarlayapılmaktadır.

 

SATICI

:

BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI

:

TARİH

: