GİZLİLİK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış SözleşmesiÖn Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışınıyaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışıve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması HakkındakiKanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu önbilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığıtakdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ekücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğinipeşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: BE GREENCOACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi:
Kozyatağı mahallesi İbrahim Ağa Sokak AliKaptan Apt. No:6 Kat:4 Daire:8, 34742 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 
05313895010- 05313895010

FAX:
Eposta: info@begreensports.com

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICIolarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SİPARİŞ VERENBİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

5. SÖZLEŞME KONUSUÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1Malın / Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerinikampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2Listelenen ve sitedeilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlergüncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilanedilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3Sözleşme konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

Ürün sevkiyat masrafıolan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.ALICI, SATICI’ya aitinternet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı veödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satışsözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesigereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerinvergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksizolarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki önbilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslimetmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam,standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğrulukve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyupyükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyatve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.SATICI, sözleşmedendoğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkçaonayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarikedebilir.

6.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesininimkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, budurumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciyebildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön BilgilendirmeFormunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşmekonusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesihalinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınyetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelininilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde,ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya aitolacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen vetarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktiricihallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünüsüresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsaemsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir.ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nınhesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatından sonra  alıcının  mailadresine siparişten 7 gün sonra gün içinde gönderilecektir. 

8. CAYMA HAKKI

8.1.ALICI; mal satışınailişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’yabildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmetsunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicininonayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkıkullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ yaaittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusundabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılmasıiçin 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faksveya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmededüzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler"hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde,

8.2.13. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturasıkurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ilebirlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişiadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2.İade formu,

8.2.3.İade edilecekürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksizve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, caymabildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisindetoplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5.ALICI’ nın kusurundankaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iadeimkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekleyükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygunkullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumludeğildir.

8.2.6.Cayma hakkınınkullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarınınaltına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptaledilir.

9. CAYMA HAKKIKULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


9.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişenve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

b) Tüketicininistekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkinsözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilenveya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonraambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkinsözleşmeler.

d) Tesliminden sonrabaşka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarailişkin sözleşmeler.

e) Malın teslimindensonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olmasıhalinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarfmalzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkinsözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesikapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarınteslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihteveya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanındeğerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamdaanında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslimedilengayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresisona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

Kozmetik ve kişiselbakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılımve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9.2. ALICI, şikâyetve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasalsınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketiciişleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketicimahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihindenitibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerineyapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dörtyüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakemheyetleri,

b) Büyükşehirstatüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç binaltı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehirstatüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) TürkLirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehirstatüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasıile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda iltüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticariamaçlarla yapılmaktadır.